La legislació de TE i TES a l’Estat, comparada – Docusport

Share this post

Anàlisi comparativa de la legislació en matèria de les titulacions de tècnic esportiu (TE) i tècnic esportiu superior (TES) en l’especialitat d’esports d’hivern a Espanya

Els últims anys s’han començat a desenvolupar estudis sobre la sinistralitat en esports de muntanya, tant a diverses regions del territori espanyol(1), com en altres països(2), i tots evidencien el gran creixement de sinistres produïts durant la pràctica d’activitats esportives al medi natural (AEMN).

I és que, vint anys enrere, ja es descrivia “l’auge que han adquirit les AEMN”(3), la qual cosa “ha conduït a la necessitat de formar personal qualificat per satisfer les diferents demandes” i a la definició d’“àrees d’especialització concretes”(4).


– S’ha reportat un gran creixement de sinistres durant la pràctica d’activitats esportives al medi natural els últims anys
– Vuit comunitats autònomes han desenvolupat normativa específica referent a les titulacions de TE en l’especialitat d’esports d’hivern. I set ho han fet per la titulació de TES en l’especialitat d’esports d’hivern
– Heterogeneïtat és la norma en la regulació entre comunitats
– Hi ha una necessitat d’homogeneïtzació en aspectes determinats de la regulació entre comunitats autònomes en les titulacions de TE i TES en esports d’hivern

El sistema educatiu i formatiu de professionals de les AEMN avui encara s’està ordenant i estructurant. Diversos autors(5) ja van descriure la implantació dels ensenyaments esportius de règim especial com “poc homogènia i insuficient a la demanda”, per regir-se en “models diversos per a realitats diferents, per ser impartides en diferents models de centres d’ensenyament i per basar-se en models d’implantació autonòmica diferents”. Concretament, l’oferta formativa en AEMN “provoca certa confusió respecte de les competències per a les quals capacita l’aprenentatge d’aquests continguts i les seves possibilitats reals per desenvolupar una professió vinculada a les AEMN”(6). Inglés i Seguí(7) l’any 2012 ja van deixar evidència de la diversitat existent en la regulació de l’àmbit de les AEMN al conjunt de l’Estat espanyol i les seves comunitats autònomes.

Queda justificada, doncs, la necessitat d’una avaluació de la situació actual, així com de l’estructura i l’ordenació de les formacions tècniques en AEMN. A partir d’aquest context, s’ha fet una anàlisi de les normatives vigents en les formacions tècniques dels esports d’hivern i s’han analitzat les diferències en la regulació a l’Estat i a les diverses autonomies.

Resultats i conclusions

Fins l’any 2018 (és a dir, 18 anys després que es publiqués la normativa estatal), vuit comunitats autònomes han desenvolupat normativa específica referent a les titulacions de TE i set ho han fet per les titulacions de TES en l’especialitat dels esports d’hivern. En general, s’observa heterogeneïtat en la regulació entre les diverses comunitats autònomes i també en comparació amb la normativa estatal pel que fa a aspectes tan rellevants com ara les capacitats professionals, l’exercici de l’activitat professional, les assignatures cursades, la distribució horària, la càrrega lectiva total i la proporció d’hores teòriques i pràctiques. En conseqüència, s’evidencia una necessitat d’homogeneïtzació de la regulació entre comunitats autònomes en les titulacions de TE i TES en esports d’hivern.

Aquesta seria la fórmula per assegurar una línia convergent amb l’objectiu que els tècnics estiguin igualment capacitats per a l’exercici professional a tot el territori estatal.

* * *


Eduard Inglés (col. 13224), subdirector d’Estudis de l’INEFC Barcelona, professor d’Activitats al Medi Natural, coordinador de la Comissió d’Experts d’Activitat Física i Turisme al Medi Natural del COPLEFC.


Joana Sans (col. 57854), investigadora del GISEAFE

Referències

(1). Avellanas, 1995; Nerín i Morandeira, 2005; Vela, 2009; Mediavilla i Villota, 2012; Sánchez, 2016

(2). Powel, 2007; Wild, 2008

(3). Camps, Carretero i Perich, 1995, 44

(4). Rebollo i Sánchez, 2000, 141

(5). Madrera et al., 2014

(6). Sáez i Gimenez, 2005

(7). Inglés i Seguí, 2012

Comparteix:

Related Post

JULIOL 14, 2023

Els Parcs Naturals de...

Amb aquest article acabem la sèrie dedicada als parcs naturals de les quatre províncies...

JUNY 20, 2023

Els parcs naturals de...

Amb aquest article seguim la sèrie dedicada als parcs naturals de les quatre províncies...

MAIG 4, 2023

Els parcs naturals de...

Amb aquest article, seguim la sèrie dedicada als parcs naturals de les quatre...

MARç 17, 2023

Els parcs naturals de...

Amb aquest article, comencem una sèrie dedicada als parcs naturals de les quatre...

DESEMBRE 12, 2022

Els reptes de futur del...

Lloret de Mar va acollir el novembre del 2021 el primer Congrés Mundial de Turisme...

NOVEMBRE 30, 2020

Conèixer la realitat dels...

Després de l’article publicat en aquest mateix Docusport.cat, en què es comentava la...