I tu, ja saps amb qui t’entrenes? – Docusport

Share this post

Els professionals de l’activitat física i l’esport programen, dirigeixen i executen programes d’educació física, exercici físic i activitat fisicoesportiva en totes les seves vessants i dirigits a tota la ciutadania. Però estan sempre degudament qualificats? Tots els professionals de l’activitat física i l’esport tenen les mateixes competències?. Amb l’objectiu d’evitar repercussions negatives en la salut i de garantir un treball físic de qualitat, el COPLEFC impulsa de nou la campanya I tu amb qui t’entrenes?, amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania la importància de comptar amb professionals qualificats.

En un moment en què els canals d’aquests tipus de pràctica s’han multiplicat, també ho han fet les oportunitats d’intrusisme per part d’agents sense formació de qualitat, reglada. I per això la campanya vol remarcar, per una banda, que tothom té el dret de saber en mans de qui està la seva salut. I per l’altra, que cal evitar les complicacions que podria generar una mala praxi per part d’algú sense les competències necessàries.

Objectiu: garantir la salut

Al web ambquitentrenes.cat, hi trobarem un seguit de recursos creats pel COPLEFC que ajudaran a exercir el dret de gaudir d’una formació esportiva de qualitat. N’és un exemple el test interactiu a través del qual es pot comprovar la titulació requerida segons el tipus d’activitat física i així saber si els nostres entrenadors la tenen.

La campanya I tu amb qui t’entrenes? vol recordar a la ciutadania la importància de comptar amb professionals acreditats a l’hora d’entrenar-se i practicar activitat física i esportiva.

El web explica, a més a més, quines són les diferents titulacions oficials existents de la família de l’activitat física i de l’esport i que els capaciten per exercir professionalment. Són les següents:

  • Educadors físics esportius (Graduats en CAFiE)
  • Tècnics superiors en condicionament físic
  • Mestres d’educació primària especialistes en educació Física
  • Tècnics superiors en ensenyament i animació socioesportiva
  • Tècnics esportius i tècnics esportius superiors
  • Tècnics mitjans en conducció d’activitats físiques al medi natural
  • Monitors dinamitzadors poliesportius
  • Certificat de professionalitat oficial de la família de les AFE

En una línia similar, a ambquitentrenes.cat es mostra una descripció detallada de cada una d’aquestes titulacions, amb informacions que permeten entendre quina és l’àrea de competència específica de cadascuna i amb quina formació compten.

El COPLEFC també recorda que tots els veritables professionals de l’activitat física i l’esport han d’estar inscrits al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC) o bé ser col·legiats del COPLEFC, ja que la seva activitat influeix directament sobre la salut de la ciutadania, tal com estableix la Llei 3/2008, a l’abast de tots els ciutadans.

Evitar l’intrusisme i la invasió de competències d’altres professionals

Contràriament al que a vegades es creu, hi ha figures que no tenen les competències pròpies per exercir les professions de l’esport. És el cas dels influencers, els runners, els exesportistes o les persones que simplement gaudeixen d’una bona condició física i que, aprofitant el potencial de les xarxes socials, s’atreveixen a presentar-se  com a pseudoprofessionals donant consells que podrien ser perjudicials per la salut.

Hi ha figures que no tenen les competències pròpies per exercir les professions de l’esport. És el cas dels influencers, els runners o els exesportistes.

En el cas dels professionals sanitaris, són professionals degudament titulats que també cuiden i vetllen per la salut de la ciutadania. Però no tenen atribuïdes les competències per elaborar i executar programes d’exercici físic, activitat física i esport. Treballem amb un mateix objectiu però amb àrees competencials diferents.

Els professionals AFE i els professionals sanitaris treballem amb un mateix objectiu però amb àrees competencials diferents.

És per això que el COPLEFC recomana que tots els programes d’exercici físic i d’activitats esportives en què participi la ciutadania estiguin sempre organitzats i supervisats per educadors físics esportius (EFE), és a dir, els graduats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, que són els professionals amb màxima titulació acadèmica en la matèria i els veritables experts en exercici físic.

Qui i en què?

No totes les titulacions de la família de les ciències de l’activitat física i de l’esport disposen de les mateixes competències professionals. Cal conèixer les diferents competències professionals de cada titulació per garantir la salut i protecció de la ciutadania.

TITULACIÓ NIVELL FORMATIU PRINCIPALS COMPETÈNCIES * OCUPACIONS PRINCIPALS
Educadors Físics Esportius (graduats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFiE)) Grau universitari Prevenció, adaptació i millora del rendiment fisicoesportiu i de la salut mitjançant la condició física i l’exercici físic, per a persones, grups o equips, competeixin o no.

Readaptar, reentrenar i/o reeducar a persones, grups o equips amb lesions i patologies (diagnosticades i/o prescrites per un metge), competeixin o no, mitjançant activitats fisicoesportives i exercicis físics adequats a les seves característiques i necessitats.

L’entrenament, la selecció, l’assessorament, la planificació, la programació, la direcció, el control, l’avaluació i el seguiment d’esportistes i d’equips, i funcions anàlogues, amb vista a la competició.

Instrucció esportiva, formació, animació, condicionament físic, millora de la condició física, control de la practica sense competició esportiva.

 

Preparadors físics i esportius

Readaptadors físics i esportius

Entrenadors i directors esportius

Monitors esportius

 

Mestres en educació primària especialistes en Educació Física Grau universitari Competència docent de l’Educació Física en la l’educació primària, tenen també competències atribuïdes si l’activitat s’exerceix amb infants en el marc de les activitats de l’esport escolar. Monitors esportius en edat escolar
Tècnics superiors en ensenyament i animació socioesportiva Formació Professional (Grau Superior) Elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure. Dinamitzadors/monitors esportius i d’activitats dirigides

Monitors de lleure

Tècnics superiors en condicionament físic Formació Professional (Grau Superior) Elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut. Dinamitzadors/monitors d’activitats dirigides

Monitors esportius de condicionament físic

Entrenadors personals

Tècnics Esportius Superiors modalitat esportiva

(Nivell 3 període transitori

Ensenyaments Esportius (Cicle grau superior) Programar, dirigir i coordinar l’entrenament esportiu d’alt nivell esportiu; dissenyar programes individuals d’alta tecnificació Monitors esportius (de la modalitat esportiva)

Entrenadors esportius d’alt nivell o tecnificació

Tècnics Esportius modalitat esportiva

(Nivell 2 període transitori)

Ensenyaments Esportius (Cicle grau mitjà) Adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva. Monitors esportius (de la modalitat esportiva)

Entrenadors esportius nivell mitja o baix.

Cicle inicial d’una modalitat esportiva

(Nivell 1 període transitori)

Ensenyaments Esportius (Cicle inicial del tècnic esportiu) Dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació esportiva. Monitors esportius (de la modalitat esportiva) (iniciació esportiva)
Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure Formació Professional (Grau mitjà) Organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat de tipus nòrdic, cavitats de dificultat baixa, barrancs de risc baix, medi aquàtic i instal·lacions d’oci i aventura (progressant a peu, amb cordes, en bicicleta, en embarcacions i a cavall), així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant les activitats a la tipologia dels participants Monitor esportiu activitats físiques medi natural de baixa i mitjana dificultat

Monitor de lleure

Monitors dinamitzadors poliesportius Certificat Oficial Escola Catalana de l’Esport Dinamitzar tasques bàsiques en l’àmbit de les activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat Dinamitzador/monitor esportiu d’activitats físiques i esportives bàsiques d’iniciació

*Fonts consultades:

La campanya estarà activa durant aquest més d’octubre i de manera permanent es podrà disposar de tota la informació al web específic I tu amb qui t’entrenes, com a eina indispensable per a la ciutadania a l’hora de vetllar per la qualitat de les sessions d’activitat física i esportiva, per garantir que la seva salut estarà sempre en bones mans.

Igualment, com a part de la campanya, les línies de bus H14 i 67 ho recordaran per tot Barcelona, com una forma d’apropar encara més el missatge a la ciutadania.

Pere Manuel, president del COPLEFC, explica, en una entrevista al diari digital CMD Sport, la importància de la campanya i els riscos d’exercitar-se sense una supervisió adequada. Reproduïm a continuació les seves respostes en relació amb I tu amb qui t’entrenes?
Què hi ha en joc que impulsi a llançar aquesta campanya de conscienciació?

Ens fa il·lusió i alhora lamentem haver de fer una campanya de sensibilització sobre la importància de l’activitat física sobre la salut i, en concret, de com una activitat física mal executada i mal controlada pot afectar negativament la salut.
Ens consta que hi ha persones que no tenen en compte cap aspecte de seguretat a l’hora de practicar esport, des dels que comencen a córrer sense cap mena d’assessorament, fins als que s’encomanen a un amic que diu saber alguna cosa sobre la matèria. Està en joc la seguretat i la salut, i val la pena posar-se en mans de professionals que sàpiguen fer un diagnòstic, un programa d’entrenament, un control i un seguiment de la millora. D’aquí ve que busquem que la població es pregunti amb qui s’entrenen.

La campanya es dirigeix només a la població que s’entrena sense assessorament professional o també algú que diu ser professional però no compta amb titulació?

Es dirigeix a les persones que s’exerciten pel seu compte, però també a les que, a l’estar en un sistema poc depurat, poden acabar en mans de pseudoprofessionals que no tenen la formació que haurien de tenir. La campanya en si vol ser un revulsiu, que animi a replantejar-se la manera com es practica activitat física i la importància de buscar professionals que sàpiguen de què parlen.

La campanya en si vol ser un revulsiu, que animi a replantejar-se la manera com es practica activitat física

Quines altres iniciatives té en marxa el COPLEFC en l’àmbit de la conscienciació i la lluita contra l’intrusisme?

La més important és la lluita perquè, a nivell administratiu, s’aprovi una llei estatal que reconegui la professió de l’educador/a físic/a i que, d’aquesta manera, es prengui consciència que l’intrusisme laboral existeix en aquest àmbit i cal combatre’l. Cal tenir en compte que actualment existeixen esquerdes en la legislació que permeten que s’hi escolin pseudoprofessionals, a més d’interessos polítics. En els propis serveis d’activitat física que es promouen a nivell municipal, no es requereix en molts casos una titulació, la qual cosa alimenta l’intrusisme.

Com avança la lluita perquè aquesta llei es faci realitat?
En realitat no avança. La sensació és que va haver-hi un moment, en pandèmia, que l’Administració pública va considerar essencial l’activitat física, però simplement pel context. La realitat és que hem tornat a la mateixa posició d’abans. No existeix cap actuació organitzada contra l’intrusisme, ni l’activitat no reglada. Així que ens veiem obligats a llançar campanyes perquè la ciutadania en prengui consciència i si accedeix als serveis d’un pseudoprofessional que ha muntat la seva pròpia pàgina web i fa les seves propostes d’entrenament, que com a mínim li exigeixi -a Catalunya- el seu número de registre al Ropec (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya).
Es pot considerar el Ropec un barem fiable?

És el registre oficial dels professionals de l’esport i només poden hi constar els col·legiats i els que acreditin una formació reglada. No és el millor, però és un marcador que indica que qui consta al Ropec té una certa formació, encara que sigui la mínima.

 

 

Si veus els “nostres” autobusos, pots penjar-ne la foto a les xarxes socials i fer-nos-ho saber.

Comparteix:

Related Post

FEBRER 15, 2024

“Un jugador enfadat o...

Irene Pellicer Royo (col. 10073) va entrar en contacte amb l’esport a través de la...

MAIG 15, 2023

Les lesions en noies joves...

Un 41% de les noies catalanes que practiquen esports d’equip pateix alguna lesió que...

FEBRER 21, 2023

“L’esport fomenta factors...

L’activitat física com a forma d’inclusió de persones en situació...

GENER 26, 2023

“Qualsevol activitat...

Entrevista a la Dra. Anna Puig Ribera, col·legiada 8989. La Dra. Anna Puig Ribera té a...

GENER 16, 2023

Activitat física i trastorns...

L’activitat física com a eina per a la millora del benestar de les persones que es...

AGOST 3, 2021

“M’has canviat la vida”

Fa més de deu anys que treballo en el món de l’exercici físic de la salut i en...