Els projectes d’innovació i l’Educació Física – Docusport

Share this post

En aquest article, el Dr. Eric Roig Hierro (associat 042272) i el Dr. Albert Batalla Flores (col. 4600) expliquen la investigació i els resultats de l’estudi L’Educació Física a la innovació escolar: anàlisi dels projectes educatius a Catalunya, cofinançada pel COPLEFC i duta a terme en el marc de la Universitat de Barcelona. 

 

Introducció

En els darrers anys s’han incrementat les iniciatives i propostes educatives amb finalitat innovadora (projectes d’innovació) a diferents àrees curriculars, entre les quals l’Educació Física (EF), amb la intenció d’incrementar la qualitat educativa. Però, coneixem la participació de l’EF en els projectes d’innovació actuals? Atenent a l’increment en la creació de projectes innovadors, així com a l’augment en l’interès de la comunitat educativa per aquests projectes, hem volgut analitzar la presència de l’EF als projectes d’innovació transversals i la creació de projectes específics de l’àmbit d’EF.

 • Què hem fet per saber la presència i participació de l’EF als projectes d’innovació transversals i la creació de projectes propis?

Fruit dels neguits en relació amb la participació de l’EF als projectes, acompanyats pel Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC) i de la Universitat de Barcelona (UB), sorgeix investigació present, destinada a:

 • Quantificar la participació de l’EF als projectes d’innovació educativa,
 • Identificar el pes de participació de l’àrea en aquests projectes,
 • Determinar les condicions per a la creació de projectes vinculats a l’àrea,
 • Identificar les demandes de futur de l’especialista d’EF en relació amb la innovació a l’àrea.

Per aconseguir-ho, es van seguir tres fases d’investigació:

 1. Una cerca sistemàtica dels projectes publicats a la xarxa
  • Es va conduir una cerca a la xarxa dels projectes que estaven publicats (Departament d’Educació, fundacions, consells educatius, revistes educatives, etc.) dels darrers tres cursos.
 2. Una cerca quantitativa a partir de qüestionaris al professorat d’EF
  • Es va dissenyar un qüestionari específic, validat a partir d’un panel de 10 experts i seguint un mètode Delphi, que van respondre 232 especialistes d’EF.
 3. Una cerca qualitativa a partir d’entrevistes a persones expertes en Educació Física i innovació educativa.
  • Es van dur a terme entrevistes semiestructurades a persones seleccionades per la seva expertesa en matèria d’innovació i EF.

 

Resultats destacats

Sobre l’EF i els projectes transversals?

La participació de l’àmbit…

 • 143 centres educatius dels 232 inclosos tenen en actiu algun projecte en què participa l’EF. D’aquests, només uns 31 centres van destacar que tenen 3 o més projectes en actiu en què participa l’EF. Pel que fa a la cerca a la xarxa, vam comprovar que un 74% dels projectes interdisciplinaris recollits (333 projectes) no incloïen l’àmbit d’Educació Física. Tot i això, la majoria de projectes on s’ha inclòs l’EF, com els que recull i certifica el Departament d’Educació, no s’especifica com participa l’EF, mentre que sí que es fa amb la resta d’àmbits que participen. Aquest aspecte ens fa dubtar de la participació real de l’EF en aquests projectes.

La importància de l’àmbit d’EF als projectes transversals

 • El 21,4% de centres inclosos dona un pes baix o inexistent a l’EF en els projectes compartits amb altres àmbits. En 62 centres del total van destacar tenir un projecte on l’EF participava, com a mínim, amb el mateix paper que la resta d’àmbits. En els centres que tenen menys projectes interdisciplinaris on participa l’EF, la importància de l’àmbit en aquests projectes és més reduïda que en centres on l’EF participa a més projectes.

Els agents clau…

 • Menys d’un 4% d’especialistes diu que el foment del seu centre per crear projectes on participa l’EF és màxim. En canvi, gairebé la meitat d’especialistes va destacar una implicació elevada o màxima del docent d’EF per crear projectes vinculats a l’EF. De fet, en centres on el foment que es fa des direcció per a la creació de projectes d’EF és el màxim, la implicació dels especialistes és del 100%.

Sobre els projectes propis de l’EF?

 • Menys de la meitat de centres inclosos va destacar que tenen en actiu, com a mínim, un projecte d’innovació específic d’EF. És a dir que sorgeix des de l’àmbit d’EF. D’aquests projectes creats, la meitat es donen a escoles que realitzen 4 o més projectes d’innovació; per tant, que aposten clarament pels projectes d’innovació educativa.

Gràfica 1. Projectes específics d’EF a les escoles al llarg del curs escolar 2021-2022

 

 • Quan vam analitzar els projectes a la xarxa vam trobar un total de 12 projectes específics d’EF (un 2,67% respecte del total). Pel que fa als programes i projectes que recull i certifica el Departament d’Educació, cal destacar que cap projecte es vinculava específicament a l’àmbit d’EF.

Conclusions

L’augment en la creació de projectes d’innovació vinculats al l’àmbit d’EF s’ha concretat en els projectes transversals, en els quals l’EF comparteix objectius amb altres àmbits, com les llengües, les matemàtiques o la música, per exemple. De fet, cal destacar una creació superior de projectes on participa l’EF conjuntament amb més àmbits, més que no pas projectes on només participa l’EF. Tot i que ens agradaria suggerir que l’EF juga un paper clau en els projectes transversals, donades les seves àmplies possibilitats, la importància de participació que hem trobat als projectes amb l’EF ha estat reduïda. De fet, menys de la meitat dels projectes on participava l’EF, hi destacava una participació igual o més important que la resta d’àmbits.

Derivat dels resultats anteriors, l’especialista reclama una major presència de l’EF a la innovació educativa del seu centre i espera una participació més important de l’àmbit en els projectes que es creïn de caràcter transversal.

Atesos els resultats destacats ens agradaria suggerir que, tot i que l’EF s’està incloent i considerant als nous projectes que es creen als centres educatius, la importància en la participació de l’àmbit s’ha d’incrementar considerablement els propers anys. Així ho creu l’especialista. No només pel valor que té l’aprenentatge del cos per a l’alumnat, gràcies a l’EF, sinó per la facilitació d’incorporar els aprenentatges amb i a partir del cos en els continguts transversals.

 

El Dr. Albert Batalla (col. 4600; esquerra) i el Dr. Eric Roig i (associat 042272) han investigat els darrers dos anys sobre L’Educació Física als projectes d’innovació educativa a Catalunya, en què han col·laborat el Col·legi i la Universitat de Barcelona. Ambdós són mestres d’Educació Física, doctors per la Universitat de Barcelona i treballen actualment com a professors de la menció d’Educació Física del grau d’Educació Primària a la Universitat de Barcelona. El Dr. Roig té experiència com a mestre d’EF i és autor de diferents articles i llibres vinculats amb les relacions entre l’activitat física i la cognició. El Dr. Batalla té un recorregut de més de 30 anys de docència a la facultat d’Educació, arribant-ne a ser degà (2008-2012). Ha coordinat màsters, cursos de l’IDP o la menció d’EF al grau d’Educació Primària. Tot i que ambdós comparteixen bagatge previ esportiu, ho fan en disciplines molt diferents. Mentre el Dr. Roig ha treballat en esports col·lectius, el Dr. Batalla ha estat atleta i entrenador nacional d’atletisme.

Comparteix:

Related Post

MAIG 9, 2024

EFCool, Educació Física de...

En aquest article, les professores i investigadores Eloísa Lorente Catalán (col. 5731)...

ABRIL 29, 2024

“Sempre he tingut el...

Marta Castañer Balcells (col. 6614) ha dedicat un trajectòria de quasi quatre dècades...

GENER 3, 2024

Expressió corporal per a la...

No és cap secret que en els contextos educatius, com en tots els àmbits de la societat,...

NOVEMBRE 21, 2023

“No hi ha esport sense...

En aquest article, el filòleg i responsable dels àmbits d’esport i mobilitat del...

NOVEMBRE 2, 2023

La monitorització esportiva

Amb aquest article, finalitzem la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van...

OCTUBRE 19, 2023

El rendiment en natació en...

Amb aquest article, seguim la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van...